Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Waarom zijn we er?

97,1 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet. Nederland behoort daarmee tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om die kansen te benutten is het noodzakelijk om blijvend vertrouwen te kunnen hebben in onze informatie en informatiesystemen. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.
 

Wie zijn we?

Wij zijn de belangenvereniging van de cybersecurity sector. Ons doel is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen onze groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cyberveilig Nederland is in juni 2018 opgericht en vertegenwoordigt inmiddels een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners.
 

Waar staan we voor?

 1. We vergroten de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecuritysector
 2. We zien cybersecurity niet alleen als risico maar ook als een kans
 3. We zetten onze kennis en kunde in voor een groter belang in samenwerking met onze stakeholders waaronder de overheid, wetenschap en de politiek
 4. We verbinden cybersecurity bedrijven met vraag/aanbod
 5. We nemen knelpunten weg met betrekking tot de digitale weerbaarheid van Nederland

Vereniging

Cyberveilig Nederland is een vereniging. Dat betekent dat de leden bepalen wat er binnen Cyberveilig Nederland gebeurt. Jaarlijks aan het einde van ieder jaar vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang besproken en het beleid en projecten voor het volgende jaar bepaald. Ieder lidbedrijf van Cyberveilig Nederland heeft een stem op deze vergadering. Gedurende het jaar worden de activiteiten uitgevoerd in verschillende project- en werkgroepen, waaraan de leden actief kunnen deelnemen

 
LID WORDEN

Dagelijks bureau

Het dagelijks bureau coördineert alle lopende activiteiten, initieert nieuwe acties en onderhoudt de contacten namens de vereniging met de verschillende stakeholders. 

Het bureau bestaat uit:

 1. Een directeur
 2. Een strategisch adviseur
 3. Een relatiemanager
 4. Een secretariaat, dat wordt ingevuld vanuit Het Branche Bureau
   

Petra Oldengarm

De dagelijkse leiding van Cyberveilig Nederland is in handen van Petra Oldengarm. Petra heeft een achtergrond in de technische informatica en is al vele jaren actief in het cybersecuritydomein voor verschillende werkgevers waaronder de AIVD, ECN en Hoffmann.

Liesbeth Holterman

Liesbeth Holterman is strategisch adviseur voor Cyberveilig Nederland. Liesbeth is al jaren actief op gebied van digitalisering en werkte eerder voor de AIVD, Nederland ICT (nu NL Digital) en FME.

Ellis Brouwer

Ellis Brouwer is relatiemanager binnen Cyberveilig Nederland. Ze heeft in 2021 de opleiding Integrale Veiligheidskunde afgerond, met als verbreding cyberveiligheid. Naast haar werkzaamheden voor Cyberveilig Nederland werkt Ellis bij Hogeschool Saxion waar ze als docent-onderzoeker lesgeeft aan...

Bestuur

Cyberveilig Nederland heeft een bestuur bestaande uit vijf van onze leden. Het bestuur heeft een interne functie en bewaakt de voortgang van het dagelijks bureau. De bestuursleden treden niet namens de vereniging naar buiten. De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de directeur, relatiemanager en de strategisch adviseur.
 

Steven Dondorp

Northwave Security
CEO

Voorzitter

Erik de Jong

Thales
Practice lead cybersecurity

Secretaris

Kevin Jonkers

Fox-IT
Director Managed Services

Penningmeester

Paul van Enckevort

TÜV Nederland
Vice President Certification Western Europe

Algemeen Bestuurslid

Roos Dijkxhoorn

Purasec
COO

Algemeen bestuurslid

Opzeggen lidmaatschap

Mocht je onverhoopt het lidmaatschap na verloop van tijd willen opzeggen dan kan dit. Zorg dan dat je opzegging uiterlijk vier weken voor einde kalenderjaar bij ons bekend is. Met ingang van het volgende kalenderjaar komt het lidmaatschap dan te vervallen. De opzegging kan ter attentie van het bestuur per aangetekende post aan ons worden verzonden of worden gemaild naar info@cyberveilignederland.nl. De opzegging wordt per email bevestigd.

Gedragscode

Het gedrag van de leden van Cyberveilig Nederland moet in al het doen en laten, binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging Cyberveilig Nederland passen en de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. De gedragscode functioneert als visitekaartje van Cyberveilig Nederland. Als brancheorganisatie hanteren we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wel genoemd ‘good corporate governance’. Alle leden van Cyberveilig Nederland conformeren zich aan de beginselen en regels van de gedragscode. De mogelijkheid bestaat dat de gedragscode in de toekomst met nieuwe regels zal worden aangevuld.

Meer informatie

Privacyverklaring

Cyberveilig Nederland behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Cyberveilig Nederland draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. 

Cyberveilig Nederland streeft er naar om de privacy van haar leden en andere relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik of het verstrekken van uw gegevens.

Meer informatie

Melden van kwetsbaarheden

Cyberveilig Nederland vindt het belangrijk dat haar systemen veilig zijn. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Meer informatie

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat de interne regels en werkwijze van de vereniging. Dit is een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Mocht dit wel het geval zijn, dan gaan de statuten altijd voor. 

Een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (ALV).

Meer informatie

Klachtenregeling extern

Een organisatie die is afgewezen voor het lidmaatschap van de vereniging Cyberveilig Nederland kan bij het bestuur van Cyberveiligheid Nederland een klacht indienen.

Deze klachtenregeling is goedgekeurd tijdens de algemeen ledenvergadering d.d. 29 november 2023. 

Klachtenregeling extern

Klachtenregeling intern

Een lid van de vereniging Cyberveilig Nederland kan bij het bestuur van de vereniging Cyberveiligheid Nederland een klacht indienen wanneer:
- er sprake is van een schorsing van het desbetreffende lid;
- een lid van mening is dat een ander lid van CVNL zich niet houdt aan de geldende gedragscode van de vereniging.

Deze klachtenregeling is goedgekeurd tijdens de algemeen ledenvergadering d.d. 29 november 2023. 

Klachtenregeling intern

Strategie

Voorwaarde voor lidmaatschap van Cyberveilig Nederland is dat een lid de beschreven strategie onderschrijft en bijdraagt aan de realisatie ervan. De Strategische Agenda vormt samen met het Strategisch Kader de strategie voor Cyberveilig Nederland.

De Strategische Agenda bevat de inhoudelijke agenda voor de periode 2023-2025 met de thema’s waar Cyberveilig Nederland in de komende jaren haar activiteiten op wil richten. Jaarlijks wordt door de Werkgroep Strategie deze agenda herijkt met als horizon 3 jaar. In dit document gaan we in op de belangrijkste thema’s waar we vanuit Cyberveilig Nederland een bijdrage aan
willen leveren. Voor ieder van de thema’s beschrijven we de inzet die we vanuit de vereniging beogen. Deze biedt inhoudelijke kaders bij te maken keuzes binnen de verschillende activiteiten die veelal plaatsvinden in projecten en werkgroepen. De activiteiten worden tevens getoetst op de acht eigenschappen die in het strategisch kader zijn uitgewerkt.

Strategische Agenda

Het strategisch kader van Cyberveilig Nederland, zoals vastgesteld door de ALV van november 2023, beschrijft een kader dat gebruikt kan worden om activiteiten aan te toetsen. Het kader:

 • beschrijft wat de vereniging voor haar leden wil bereiken;
 • helpt de vereniging te bepalen welke activiteiten ze ontplooit;
 • maakt aan externe stakeholders duidelijk wat ze van de vereniging kunnen verwachten;
 • wordt door alle leden onderschreven.

Dit doen we door het beschrijven van onze visie: de rol van cybersecurity in de maatschappij, de bijdrage van onze leden daaraan en onze ambities daarin. We benoemen de dynamiek tussen onze leden, de organisaties die zij ondersteunen, andere belanghebbenden (zoals overheden en andere belangenverenigingen) en de vereniging zelf. Tenslotte de strategie: wat is in die dynamiek van belang voor onze ambities, en hoe geven we richting aan activiteiten die daarbij passen.

Strategisch Kader