Lid worden

Graag vertegenwoordigt Cyberveilig Nederland een zo breed mogelijke achterban van kwalitatief sterke cybersecurity dienstverleners.
Daarom zien we je aanmelding voor een lidmaatschap graag tegemoet!

Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ontvangen we graag via info@cyberveilignederland.nl. Eventueel kunnen we verzoeken om aanvullende informatie over je organisatie. Vanaf het moment dat we alle informatie hebben ontvangen geldt een maximale doorlooptijd van vier weken om de aanvraag te honoreren, of af te wijzen. De toelatingsuitslag is bindend en kan niet over worden gecorrespondeerd.

Indien twijfel/onduidelijkheid bestaat of ontstaat over het voldoen aan de in de gedragscode gestelde eisen, kan aanvullende motivatie en/of bewijslast worden opgevraagd. 

Formulier downloaden

Contributie

# Medewerkers Contributie
2-10 € 1.205
11-20 € 2.410
21-50 € 3.615
51-100 € 7.230
101-250 € 12.050
250-400 € 20.480
401-1000 € 30.115
1001-10.000 € 66.255

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Indien de cybersecuritydienstverlening slechts een deel is van de totale dienstverlening betreft  én het lid een omvang heeft van tenminste 50 medewerkers dan geldt het tarief van €2.360. Ook als het bedrijf buiten Nederland is gevestigd geldt mogelijk een aangepast tarief. Lees verder hieronder bij voorwaarden.

Waarom zijn we er?

97,1 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet. Nederland behoort daarmee tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om die kansen te benutten is het noodzakelijk om blijvend vertrouwen te kunnen hebben in onze informatie en informatiesystemen. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.
 

Wie zijn we?

Wij zijn de belangenvereniging van de cybersecurity sector. Ons doel is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen onze groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cyberveilig Nederland is in juni 2018 opgericht en vertegenwoordigt inmiddels een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners.
 

Waar staan we voor?

 1. We vergroten de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecuritysector
 2. We zien cybersecurity niet alleen als risico maar ook als een kans
 3. We zetten onze kennis en kunde in voor een groter belang in samenwerking met onze stakeholders waaronder de overheid, wetenschap en de politiek
 4. We verbinden cybersecurity bedrijven met vraag/aanbod
 5. We nemen knelpunten weg met betrekking tot de digitale weerbaarheid van Nederland

Voorwaarden lidmaatschap

 1. Je betaalt jaarlijks de contributie per kalenderjaar
 2. De leden van de vereniging zijn rechtspersonen die ingeschreven zijn bij het handelsregister (KvK) en dienen permanent een vestiging te hebben in Nederland. 
 3. Leden dienen een substantieel deel aan cybersecuritydiensten en/of producten te leveren (vanaf nu te noemen: cybersecurity-dienstverlening) ten behoeve van de totale bedrijfsvoering. 
 4. Betreffende leden dienen over het aantal medewerkers in cybersecurity én de geassocieerde dienstverlening een goede onderbouwing te geven, zulks ter beoordeling van het bestuur van Cyberveilig NL. 
 5. De onderneming die een lidmaatschap aanvraagt bestaat uit minimaal 2 medewerkers in cybersecurity dienstverlening en moet aantoonbaar deze diensten verlenen aan in Nederland gevestigde organisaties. 
 6. ZZP-ers zijn vooralsnog uitgesloten van een lidmaatschap. Hoewel de bijdrage die ZZP’ers leveren aan de cyberweerbaarheid van Nederland en onze branche specifiek significant is, richt de branchevereniging zich vooralsnog primair op de belangen van ondernemingen.
 7. Ondernemingen waarvan de dienstverlening hoofdzakelijk op privacy is gericht vanuit juridisch oogpunt, worden uitgesloten van lidmaatschap.
 8. Leden onderschrijven de gedragscode(s) van Cyberveilig NL en handelen hiernaar.
 9. Leden betalen jaarlijks contributie waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van het totale aantal medewerkers (dus niet fte) van de desbetreffende organisatie werkzaam in Nederland.
 10. Indien de cybersecuritydienstverlening slechts een deel van de totale dienstverlening van het lid betreft, wordt het aantal medewerkers berekend op basis van het aantal medewerkers dat betrokken is bij het leveren van cybersecuritydienstverlening. Het gaat zowel om de inhoudelijke experts, als het betrokken management en ondersteunend personeel. Betreffende leden dienen over het aantal medewerkers én de dienstverlening een goede onderbouwing te geven, zulks ter beoordeling van het bestuur van Cyberveilig NL.
 11. Indien de cybersecurity-dienstverlening slechts een deel van de totale dienstverlening van het lid betreft én het lid een omvang heeft van tenminste 50 medewerkers, geldt een minimale contributie die gelijk is aan de contributie in de categorie 11-20 medewerkers.
 12. Indien het lid gevestigd is buiten Nederland, wordt het aantal medewerkers berekend op basis van het aantal medewerkers dat werkzaam is in de Nederlandse vestiging. Het gaat zowel om de inhoudelijke experts, als het betrokken management en ondersteunend personeel. Betreffende leden dienen over het aantal medewerkers een goede onderbouwing te geven, zulks ter beoordeling van het bestuur van Cyberveilig NL.
 13. Het aantal medewerkers wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met peildatum 31/12 van het voorgaande jaar. Leden ontvangen tijdig het verzoek de gegevens aan te leveren.
 14. Leden die in de loop van het jaar zich als lid aansluiten ontvangen een factuur naar rato van het verstreken jaar.
 15. De facturen voor het lidmaatschap worden in kwartaal één verstuurd. Indien de contributie niet of niet tijdig wordt betaald kan dit opzegging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
 16. Mocht je onverhoopt het lidmaatschap na verloop van tijd willen opzeggen dan kan dit. Zorg dan dat je opzegging uiterlijk vier weken voor einde kalenderjaar bij ons bekend is. Met ingang van het volgende kalenderjaar komt het lidmaatschap dan te vervallen. De opzegging kan ter attentie van het bestuur per aangetekende post aan ons worden verzonden of worden gemaild naar info@cyberveilignederland.nl. De opzegging wordt per email bevestigd.

Gedragscode

Het gedrag van de leden van Cyberveilig Nederland moet in al het doen en laten, binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging Cyberveilig Nederland passen en de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. De gedragscode functioneert als visitekaartje van Cyberveilig Nederland. Als brancheorganisatie hanteren we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook wel genoemd ‘good corporate governance’. Alle leden van Cyberveilig Nederland conformeren zich aan de beginselen en regels van de gedragscode. De mogelijkheid bestaat dat de gedragscode in de toekomst met nieuwe regels zal worden aangevuld.

Meer informatie