Publicatie Cyber Security Raad (CSR) over governance

De Cybersecurity Raad (CSR) heeft een advies gepubliceerd inzake de governance van de Raad. Directeur Petra Oldengarm heeft namens Cyberveilig Nederland een bijdrage geleverd.

Het afgelopen decennium hebben de activiteiten en adviezen van Cyber Security Raad (hierna de raad) als gevolg van technologische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen een bredere scope gekregen en zijn daarmee steeds meer strategisch van aard geworden. Om beter aan te kunnen sluiten op deze ontwikkelingen heeft de raad deze week een advies uitgebracht over het aanpassen van de governance van de raad. Het advies is gestuurd naar de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

Geadviseerd wordt om de huidige raad te discontinueren en in plaats daarvan twee gremia in te stellen:

  • Het ‘Adviescollege Cybersecurity’ (hierna: het adviescollege) onder de Kaderwet, voor strategische advisering aan het kabinet over uiteenlopende cybersecurity-onderwerpen, thema´s en trends, hetgeen gericht is op nieuwe beleidsontwikkeling. Hiertoe behoort ook advies over wetgeving.
  • De ‘Commissie Cybersecurity’ (hierna: de commissie) die niet valt binnen de reikwijdte van de Kaderwet, met het karakter van een overlegorgaan. In deze commissie vindt overleg en afstemming plaats over een breed scala aan cybersecurity-thema´s, tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke, private en wetenschappelijke partijen (vergelijkbaar met de huidige raad), die op gelijke voet aan tafel zitten.

De adviesbrief vind je hier en het adviesrapport vind je hier.

 

Publicatie Cyber Security Raad (CSR) over governance